فیلم ها برای هر انتشار اصلی ارسال شده است

احساس ناخوشایندی با اسناد متنی طولانی بدون هیچ گونه دستورالعمل بصری.

تمام ویدیوها پست های پست شهری نیز در سراسر رمان منتشر شده است

تمام مدت برای اطمینان از تجربه یادگیری خود را نسیم است!

اتمام کانال یوتیوب برای مشاهده فیلم ها به سمت فیلم ها بروید!